nero 超声波传感器

标准传感器


nero-15/CD

 • 1 x pnp
 • 250 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

nero-15/WK/CD

 • 1 x pnp
 • 250 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

nero-15/CE

 • 1 x npn
 • 250 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

nero-15/WK/CE

 • 1 x npn
 • 250 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

nero-15/CI

 • 1 x 4-20 mA模拟量输出
 • 250 mm

模拟距离测量

nero-15/WK/CI

 • 1 x 4-20 mA模拟量输出
 • 250 mm

模拟距离测量

nero-15/CU

 • 1 x 0-10 V模拟量输出
 • 250 mm

模拟距离测量

nero-15/WK/CU

 • 1 x 0-10 V模拟量输出
 • 250 mm

模拟距离测量

nero-25/CD

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

nero-25/WK/CD

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

nero-25/CE

 • 1 x npn
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

nero-25/WK/CE

 • 1 x npn
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

nero-25/CI

 • 1 x 4-20 mA模拟量输出
 • 350 mm

模拟距离测量

nero-25/WK/CI

 • 1 x 4-20 mA模拟量输出
 • 350 mm

模拟距离测量

nero-25/CU

 • 1 x 0-10 V模拟量输出
 • 350 mm

模拟距离测量

nero-25/WK/CU

 • 1 x 0-10 V模拟量输出
 • 350 mm

模拟距离测量

nero-35/CD

 • 1 x pnp
 • 600 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

nero-35/WK/CD

 • 1 x pnp
 • 600 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

nero-35/CE

 • 1 x npn
 • 600 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

nero-35/WK/CE

 • 1 x npn
 • 600 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

nero-35/CI

 • 1 x 4-20 mA模拟量输出
 • 600 mm

模拟距离测量

nero-35/WK/CI

 • 1 x 4-20 mA模拟量输出
 • 600 mm

模拟距离测量

nero-35/CU

 • 1 x 0-10 V模拟量输出
 • 600 mm

模拟距离测量

nero-35/WK/CU

 • 1 x 0-10 V模拟量输出
 • 600 mm

模拟距离测量

nero-100/CD

 • 1 x pnp
 • 1,300 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

nero-100/WK/CD

 • 1 x pnp
 • 1,300 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

nero-100/CE

 • 1 x npn
 • 1,300 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

nero-100/WK/CE

 • 1 x npn
 • 1,300 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

nero-100/CI

 • 1 x 4-20 mA模拟量输出
 • 1,300 mm

模拟距离测量

nero-100/WK/CI

 • 1 x 4-20 mA模拟量输出
 • 1,300 mm

模拟距离测量

nero-100/CU

 • 1 x 0-10 V模拟量输出
 • 1,300 mm

模拟距离测量

nero-100/WK/CU

 • 1 x 0-10 V模拟量输出
 • 1,300 mm

模拟距离测量

Top