• archivsensoren_1046x850.jpg

传感器档案

Sort

Filter

mic-602/CD/VHV/M30 /MS

 • 1 x pnp
 • 8,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-602/D/HV/M30/MS

 • 1 x pnp
 • 8,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-602/D/HV/M30/MS

 • 1 x pnp
 • 8,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-302/D/HV/M30/ K10

 • 1 x pnp
 • 5,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-102/IU/HV/M30

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 2,000 mm

模拟距离测量

mic-102/IU/HV/M30

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 2,000 mm

模拟距离测量

mic-102/IU/HV/M30/MS

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出

模拟距离测量

mic-102/IU/HV/M30/MS

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出

模拟距离测量

mic-302/IU/HV/M30

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 5,000 mm

模拟距离测量

mic-302/IU/HV/M30

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 5,000 mm

模拟距离测量

mic-302/IU/HV/M30/ ROP

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 5,000 mm

模拟距离测量

mic-602/IU/HV/M30

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 8,000 mm

模拟距离测量

mic-602/IU/HV/M30

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 8,000 mm

模拟距离测量

mic-102/IU/HV/M30/ K6/RDT Art.-Nr. 140951

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 2,000 mm

模拟距离测量

mic-25/D/HV/M30

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-25/D/HV/M30/ K6

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-25/D/HV/M30E

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-25/DD/HV/M30

 • 2 x pnp
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-25/DD/HV/M30E

 • 2 x pnp
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-25/IU/HV/M30

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 350 mm

模拟距离测量

mic-25/IU/HV/M30E

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 350 mm

模拟距离测量

mic-31/D/HV/M30

 • 1 x pnp
 • 600 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-31/D/HV/M30/ K6

 • 1 x pnp
 • 600 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-31/D/HV/M30E

 • 1 x pnp
 • 600 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-31/DD/HV/M30

 • 2 x pnp
 • 600 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-31/DD/HV/M30E

 • 2 x pnp
 • 600 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-31/IU/HV/M30

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 600 mm

模拟距离测量

mic-31/IU/HV/M30E

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 600 mm

模拟距离测量

mic-31/IU/HV/M30E/ K4/2-10V

 • 1 x 模拟量输出
 • 600 mm

模拟距离测量

mic-101/D/HV/M30

 • 1 x pnp
 • 2,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-101/D/HV/M30/ K10

 • 1 x pnp
 • 2,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-101/D/HV/M30E

 • 1 x pnp
 • 2,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-101/DD/HV/M30

 • 2 x pnp
 • 2,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-101/DD/HV/M30/ MS

 • 2 x pnp
 • 2,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-101/DD/HV/M30/ MS

 • 2 x pnp
 • 2,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-101/DD/HV/M30/ K5

 • 2 x pnp
 • 2,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-101/DD/HV/M30E

 • 2 x pnp
 • 2,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-101/DD/HV/M30E/ K5

 • 2 x pnp
 • 2,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-101/IU/HV/M30

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 2,000 mm

模拟距离测量

mic-101/IU/HV/M30/ K2

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 2,000 mm

模拟距离测量

mic-101/IU/HV/M30/ K10

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 2,000 mm

模拟距离测量

mic-101/IU/HV/M30E

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 2,000 mm

模拟距离测量

mic-101/IU/HV/M30E/ K4

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 2,000 mm

模拟距离测量

mic-101/IU/HV/M30E/ K10

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 2,000 mm

模拟距离测量

mic-101/IU/HV/M30/ 2-10V

 • 1 x 模拟量输出
 • 2,000 mm

模拟距离测量

mic-101/IU/HV/M30E/ 2-10V

 • 1 x 模拟量输出
 • 2,000 mm

模拟距离测量

mic-101/IU/HV/M30E/ K4/2-10V

 • 1 x 模拟量输出
 • 2,000 mm

模拟距离测量

mic-301/D/HV/M30

 • 1 x pnp
 • 5,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-301/D/HV/PH12/ M30

 • 1 x pnp
 • 5,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-301/D/HV/M30/K2/ HER

 • 1 x pnp
 • 5,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-301/D/HV/PH12/ M30/K2

 • 1 x pnp
 • 5,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-301/D/HV/M30E

 • 1 x pnp
 • 5,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-301/DD/HV/M30

 • 2 x pnp
 • 5,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-301/DD/HV/M30E

 • 2 x pnp
 • 5,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-301/IU/HV/M30

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 5,000 mm

模拟距离测量

mic-301/IU/HV/M30/ K10

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 5,000 mm

模拟距离测量

mic-301/IU/HV/M30E

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 5,000 mm

模拟距离测量

mic-301/IU/HV/M30E/ KÖX

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 5,000 mm

模拟距离测量

mic-601/D/HV/M30

 • 1 x pnp
 • 8,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-601/D/HV/M30E

 • 1 x pnp
 • 8,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-601/DD/HV/M30

 • 2 x pnp
 • 8,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-601/DD/HV/M30E

 • 2 x pnp
 • 8,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-601/IU/HV/M30

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 8,000 mm

模拟距离测量

mic-601/IU/HV/M30E

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 8,000 mm

模拟距离测量

mic-601/IU/HV/M30E/ K5

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 8,000 mm

模拟距离测量

mic-25/D/HV/M30 R1

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-25/D/HV/M30/ K6 R1

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-25/D/HV/M30E R1

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-25/DD/HV/M30 R1

 • 2 x pnp
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-25/DD/HV/M30E R1

 • 2 x pnp
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-25/IU/HV/M30 R1

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 350 mm

模拟距离测量

mic-25/IU/HV/M30E R1

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 350 mm

模拟距离测量

mic-31/D/HV/M30 R1

 • 1 x pnp
 • 600 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-31/D/HV/M30/ K6 R1

 • 1 x pnp
 • 600 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-31/D/HV/M30E R1

 • 1 x pnp
 • 600 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-31/DD/HV/M30 R1

 • 2 x pnp
 • 600 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-31/DD/HV/M30E R1

 • 2 x pnp
 • 600 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-31/IU/HV/M30 R1

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 600 mm

模拟距离测量

mic-31/IU/HV/M30E R1

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 600 mm

模拟距离测量

mic-31/IU/HV/M30E/ K4/2-10V R1

 • 1 x 模拟量输出
 • 600 mm

模拟距离测量

mic-101/D/HV/M30 R1

 • 1 x pnp
 • 2,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-101/D/HV/M30/ K10 R1

 • 1 x pnp
 • 2,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-101/D/HV/M30E R1

 • 1 x pnp
 • 2,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-101/DD/HV/M30 R1

 • 2 x pnp
 • 2,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-101/DD/HV/M30/ K5 R1

 • 2 x pnp
 • 2,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-101/DD/HV/M30E R1

 • 2 x pnp
 • 2,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-101/DD/HV/M30E/ K5 R1

 • 2 x pnp
 • 2,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-101/IU/HV/M30/MS R1

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 2,000 mm

模拟距离测量

mic-101/IU/HV/M30/MS R1

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 2,000 mm

模拟距离测量

mic-101/IU/HV/M30 R1

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 2,000 mm

模拟距离测量

mic-102/IU/HV/M30 R1

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 2,000 mm

模拟距离测量

mic-102/IU/HV/M30 R1

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 2,000 mm

模拟距离测量

mic-101/IU/HV/M30/ K2 R1

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 2,000 mm

模拟距离测量

mic-101/IU/HV/M30/ K10 R1

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 2,000 mm

模拟距离测量

mic-101/IU/HV/M30E R1

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 2,000 mm

模拟距离测量

mic-101/IU/HV/M30E/ K4 R1

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 2,000 mm

模拟距离测量

mic-101/IU/HV/M30/ 2-10V R1

 • 1 x 模拟量输出
 • 2,000 mm

模拟距离测量

mic-101/IU/HV/M30E/ 2-10V R1

 • 1 x 模拟量输出
 • 2,000 mm

模拟距离测量

mic-101/IU/HV/M30E/ K4/2-10V R1

 • 1 x 模拟量输出
 • 2,000 mm

模拟距离测量

mic-301/D/HV/M30 R1

 • 1 x pnp
 • 5,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-301/D/HV/PH12/ M30 R1

 • 1 x pnp
 • 5,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-301/D/HV/M30/K2/ HER R1

 • 1 x pnp
 • 5,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-301/D/HV/PH12/ M30/K2 R1

 • 1 x pnp
 • 5,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-302/D/HV/M30/ K10 R1

 • 1 x pnp
 • 5,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-301/D/HV/M30E R1

 • 1 x pnp
 • 5,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-301/DD/HV/M30 R1

 • 2 x pnp
 • 5,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-301/DD/HV/M30E R1

 • 2 x pnp
 • 5,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-301/IU/HV/M30 R1

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 5,000 mm

模拟距离测量

mic-302/IU/HV/M30 R1

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 5,000 mm

模拟距离测量

mic-302/IU/HV/M30 R1

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 5,000 mm

模拟距离测量

mic-301/IU/HV/M30E R1

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 5,000 mm

模拟距离测量

mic-601/D/HV/M30 R1

 • 1 x pnp
 • 8,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-601/DD/HV/M30 R1

 • 2 x pnp
 • 8,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-601/DD/HV/M30E R1

 • 2 x pnp
 • 8,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic-601/IU/HV/M30 R1

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 8,000 mm

模拟距离测量

mic-601/IU/HV/M30E R1

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 8,000 mm

模拟距离测量

vnp-25/D/TC

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/反射模式窗口模式

vnp-25/DD/TC

 • 2 x pnp
 • 350 mm

接近开关/反射模式窗口模式

vnp-25/IU/TC

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 350 mm

模拟距离测量

vnp-25/DIU/TC

 • 1 x pnp + 1 x 4-20 mA / 0-10 V模拟量输出
 • 350 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Fensterbetrieb
analoge Distanzmessung

vnp-35/D/TC

 • 1 x pnp
 • 600 mm

接近开关/反射模式窗口模式

vnp-35/DD/TC

 • 2 x pnp
 • 600 mm

接近开关/反射模式窗口模式

vnp-35/IU/TC

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 600 mm

模拟距离测量

vnp-35/DIU/TC

 • 1 x pnp + 1 x 4-20 mA / 0-10 V模拟量输出
 • 600 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Fensterbetrieb
analoge Distanzmessung

vnp-130/D/TC

 • 1 x pnp
 • 2,000 mm

接近开关/反射模式窗口模式

vnp-130/DD/TC

 • 2 x pnp
 • 2,000 mm

接近开关/反射模式窗口模式

vnp-130/IU/TC

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 2,000 mm

模拟距离测量

vnp-130/DIU/TC

 • 1 x pnp + 1 x 4-20 mA / 0-10 V模拟量输出
 • 2,000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Fensterbetrieb
analoge Distanzmessung

vnp-340/D/TC

 • 1 x pnp
 • 5,000 mm

接近开关/反射模式窗口模式

vnp-340/DD/TC

 • 2 x pnp
 • 5,000 mm

接近开关/反射模式窗口模式

vnp-340/IU/TC

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 5,000 mm

模拟距离测量

vnp-340/DIU/TC

 • 1 x pnp + 1 x 4-20 mA / 0-10 V模拟量输出
 • 5,000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Fensterbetrieb
analoge Distanzmessung

vnp-600/D/TC

 • 1 x pnp
 • 8,000 mm

接近开关/反射模式窗口模式

vnp-600/DD/TC

 • 2 x pnp
 • 8,000 mm

接近开关/反射模式窗口模式

vnp-600/IU/TC

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 8,000 mm

模拟距离测量

vnp-600/DIU/TC

 • 1 x pnp + 1 x 4-20 mA / 0-10 V模拟量输出
 • 8,000 mm

Näherungsschalter/Reflexionstaster
Fensterbetrieb
analoge Distanzmessung

hps-25/DIU/TC/E/G1_2

 • 1 x pnp + 1 x 4-20 mA / 0-10 V模拟量输出

接近开关/反射模式

hps-25/TF/DD/TC/E/ G1_2

 • 2 x pnp

接近开关/反射模式

hps-25/TF/DD/TC/E/ NPT

 • 2 x pnp

接近开关/反射模式

hps-25/TF/DIU/TC/E/ G1_2

 • 1 x pnp + 1 x 4-20 mA / 0-10 V模拟量输出

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式
模拟量距离测量

hps-25/TF/DIU/TC/E/ NPT

 • 1 x pnp + 1 x 4-20 mA / 0-10 V模拟量输出

接近开关/反射模式

lcs+340/F

 • 1 x Push-Pull
 • 5,000 mm

IO-Link
接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

lcs+600/F

 • 1 x Push-Pull
 • 8,000 mm

IO-Link
接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

lcs-25/DD/HV/QP

 • 2 x pnp
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

lcs-25/DD/HV/QP R1

 • 2 x pnp
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

lcs-25/DDD/HV/QP R1

 • 3 x pnp
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

lcs-25/IU/HV/QP

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 350 mm

模拟距离测量

lcs-25/IU/HV/QP R1

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 350 mm

模拟距离测量

lcs-30/DD/HV/QP

 • 2 x pnp
 • 600 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

lcs-30/DD/HV/QP R1

 • 2 x pnp
 • 600 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

lcs-30/IU/HV/QP

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 600 mm

模拟距离测量

lcs-30/IU/HV/QP R1

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 600 mm

模拟距离测量

lcs-30/IU/HV/QP/K10

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 600 mm

模拟距离测量

lcs-30/IU/HV/QP/K10 R1

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 600 mm

模拟距离测量

lcs-100/DD/HV/QP

 • 2 x pnp
 • 2,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

lcs-100/DD/HV/QP R1

 • 2 x pnp
 • 2,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

lcs-100/DD/HV/QP/Y1

 • 2 x pnp
 • 2,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

lcs-100/DD/HV/QP/Y1 R1

 • 2 x pnp
 • 2,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

lcs-100/IU/HV/QP

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 2,000 mm

模拟距离测量

lcs-100/IU/HV/QP R1

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 2,000 mm

模拟距离测量

pico+15/F

 • 1 x Push-Pull
 • 250 mm

IO-Link
接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

pico+15/WK/F

 • 1 x Push-Pull
 • 250 mm

IO-Link
接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

pico+25/F

 • 1 x Push-Pull
 • 350 mm

IO-Link
接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

pico+25/WK/F

 • 1 x Push-Pull
 • 350 mm

IO-Link
接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

pico+35/F

 • 1 x Push-Pull
 • 600 mm

IO-Link
接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

pico+35/WK/F

 • 1 x Push-Pull
 • 600 mm

IO-Link
接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

pico+100/F

 • 1 x Push-Pull
 • 1,300 mm

IO-Link
接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

pico+100/WK/F

 • 1 x Push-Pull
 • 1,300 mm

IO-Link
接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

pico-ubf 130/160/2/2/0/CD/S/HV/M18

 • 1 x pnp
 • 250 mm

接近开关/反射模式

pico-ubf 80/100/2/2/0/CD/S/HV/M18

 • 1 x pnp
 • 250 mm

接近开关/反射模式

pico-usb 25/CD/40V/M18

 • 1 x pnp
 • 350 mm

模拟距离测量

pico-usb 25/CD/HV/M18

 • 1 x pnp
 • 350 mm

模拟距离测量

pico-usc 25/0,69/0/CD/S/HV /M18

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/反射模式

pico-usc 25/0/CD/S/HV/M18

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/反射模式

pico-usc 25/2/CD/S/HV/M18

 • 1 x pnp
 • 350 mm

窗口模式

pico-usd 25/0/CD/S/HV/M18

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/反射模式

pico-usd 25/2/CD/S/HV/M18

 • 1 x pnp
 • 350 mm

窗口模式

pico-usf 13/16/CD/S/HV/M18

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/反射模式

pico-usf 19/21/CD/S/HV/M18

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/反射模式

pico-usf 5/8,5/CD/S/M18

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/反射模式

pico-usf 6/25/CD/O/HV/M18

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

pico-usf 6/25/CD/O/VHV/M18

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/反射模式

pico-usf 6/25/CD/S/HV/M18

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/反射模式

pico-usf 6/25/CD/S/M18

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/反射模式

pico-usf 6/25/CD/S/VHV/M18

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/反射模式

pico-usf 8/10/CD/S/HV/M18

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/反射模式

pico-usp 25/CD/HV/M18

 • 1 x pnp
 • 350 mm

模拟距离测量

pico-ust 25/CD/S/HV/M18

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/反射模式

pico-ust 25/SI/CD/S/HV/M18

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/反射模式

pico-usv 25/CD/S/HV/M18

 • 1 x pnp
 • 350 mm

窗口模式

pico-usf 6/25/CD/S/HV/M18/ K2

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/反射模式

pico-ubc 25/2/5/10/CD/O/HV /M18E

 • 1 x pnp
 • 250 mm

窗口模式

pico-ubf 130/160/2/2/0/CD/S/VHV/M18E

 • 1 x pnp
 • 250 mm

接近开关/反射模式

pico-usc 25/0/CD/S/HV/M18E

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/反射模式

pico-usc 25/4/CD/S/70V/M18E

 • 1 x pnp
 • 350 mm

窗口模式

pico-usc 25/4/CD/S/HV/M18E

 • 1 x pnp
 • 350 mm

窗口模式

pico-usc 25/SI/0/CD/S/HV/M18E

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/反射模式

pico-usd 25/0/CD/S/HV/M18E

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/反射模式

pico-usd 25/4/CD/S/HV/M18E

 • 1 x pnp
 • 350 mm

窗口模式

pico-usf 6/25/CD/O/HV/M18E

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/反射模式

pico-usf 6/25/CD/S/HV/M18E

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/反射模式

pico-usf 6/25/CD/S/VHV/M18E

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/反射模式

pico-usf 6/30/CD/S/HV/M18E

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/反射模式

pico-ust 25/CD/S/HV/M18E

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/反射模式

lpc-25/CDD/HV/ M18

 • 2 x pnp
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

lpc-25/CDD/HV/ M18

 • 2 x pnp
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

lpc-25/CDD/M18

 • 2 x pnp
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

lpc-25/CDD/M18/E

 • 2 x pnp
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

lpc-25/TF/CDD/M18E

 • 2 x pnp
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

lpc-25/PK/CDD/M18/E

 • 2 x pnp
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

lpc-25/CEE/HV/M18

 • 2 x npn
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

lpc-25/CEE/HV/M18

 • 2 x npn
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

lpc-25/CEE/M18

 • 2 x npn
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

lpc-25/CI/M18

 • 1 x 4-20 mA模拟量输出
 • 350 mm

模拟距离测量

lpc-25/PK/CI/M18/E

 • 1 x 4-20 mA模拟量输出
 • 350 mm

模拟距离测量

lpc-25/CU/M18

 • 1 x 0-10 V模拟量输出
 • 350 mm

模拟距离测量

lpc-25/PK/CU/M18E

 • 1 x 0-10 V模拟量输出
 • 350 mm

模拟距离测量

lpc-25/CDI/M18

 • 1 x pnp + 1 x 4-20 mA模拟量输出
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式
模拟量距离测量

lpc-25/CDU/M18

 • 1 x pnp + 1 x 0-10 V模拟量输出
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

nano-15/CD

 • 1 x pnp
 • 250 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

nano-15/CE

 • 1 x npn
 • 250 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

nano-24/CD

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

nano-24/CE

 • 1 x npn
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

zws-15/SI/CD/ 5ms

 • 1 x pnp
 • 250 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

zws-15/SI/CI/QS

 • 1 x 4-20 mA模拟量输出
 • 250 mm

模拟距离测量

sks-15/CF

 • 1 x Push-Pull
 • 250 mm

IO-Link
接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

sks-15/CD

 • 1 x pnp
 • 250 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

sks-15/CE

 • 1 x npn
 • 250 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

ucs-15/CDD/QM

 • 2 x pnp
 • 250 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

ucs-15/CEE/QM

 • 2 x npn
 • 250 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

ucs-24/CDD/QM

 • 2 x pnp
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

ucs-24/CEE/QM

 • 2 x npn
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

wms-30/RT/HV/M30/MS

 • 回波输出
 • 600 mm

传感器用于求值

wms-30/SI/RT/HV/M30

 • 回波输出
 • 600 mm

传感器用于求值

wms-101/RT/HV/M30/MS

 • 回波输出
 • 2,000 mm

传感器用于求值

wms-101/RT/HV/M30/K2

 • 回波输出
 • 2,000 mm

传感器用于求值

wms-501/RT-Y1

 • 回波输出

传感器用于求值

wms-301/RT/HV/M30

 • 回波输出
 • 5,000 mm

传感器用于求值

wms-301/RT/HV/M30/K2

 • 回波输出
 • 5,000 mm

传感器用于求值

wms-301/RT/HV/ M30E

 • 回波输出
 • 5,000 mm

传感器用于求值

wms-601/RT/HV/M30

 • 回波输出
 • 8,000 mm

传感器用于求值

wms-601/RT/HV/M30E

 • 回波输出
 • 8,000 mm

传感器用于求值

wms-601/RT/VHV/ M30E/MS

 • 回波输出
 • 8,000 mm

传感器用于求值

wms-4/4D

 • 4 x pnp

放大器

wms-4/4D/251/Y1

 • 4 x pnp

放大器

wms-4/4D II

 • 4 x pnp

放大器

wms-4/4I

 • 4 x 4-20 mA模拟量输出

放大器

wms-4/4I/251/Y1

 • 4 x 4-20 mA模拟量输出

放大器

wms-4/4I II

 • 4 x 4-20 mA模拟量输出

放大器

wms-4/4I II PH8

 • 4 x 4-20 mA模拟量输出

放大器

Trans-O-Prox

 • 2 x pnp

放大器

Trans-O-Prox II

 • 2 x pnp

放大器

Trans-O-Prox III

 • 2 x pnp

放大器

wms-251/RT

 • 回波输出

传感器用于求值

wms-501/RT

 • 回波输出

传感器用于求值

dbk-4/Sender/ KU/K1

双张控制器

dbk-4/Sender/M18

双张控制器

dbk-4/Sender/M18/K1

双张控制器

dbk-4/Sender/ KU/K2

双张控制器

dbk-4/Sender/M18/K2

双张控制器

dbk-4/CD/O/M18 E+S

 • 1 x pnp

双张控制器

dbk-4/CD/O/QP E+S

 • 1 x pnp

双张控制器

dbk-4/Empf/CD/O/ M18

 • 1 x pnp

双张控制器

dbk-4/Empf/CD/O /QP

 • 1 x pnp

双张控制器

dbk-4/Empf/CD/O/M18/ K3K1

 • 1 x pnp

双张控制器

dbk-4/BDD/O/M18 E+S

 • 2 x pnp

双张控制器

dbk-4/CDD/O/M18 E+S

 • 2 x pnp

双张控制器

dbk-4/CDD/O/M18 E+S/ TB2

 • 2 x pnp

双张控制器

dbk-4/CDD/O/QP E+S

 • 2 x pnp

双张控制器

dbk-4/CDD/O/M18 E+S/ K3K1

 • 2 x pnp

双张控制器

dbk-4/Empf/BDD/O/M18

 • 2 x pnp

双张控制器

dbk-4/Empf/CDD/ KU0,6/TB2

 • 2 x pnp

双张控制器

dbk-4/Empf/CDD/O/ KU0,6

 • 2 x pnp

双张控制器

dbk-4/Empf/CDD/O/M18

 • 2 x pnp

双张控制器

dbk-4/Empf/CDD/O/M18 / TB2

 • 2 x pnp

双张控制器

dbk-4/Empf/CDD/O /QP

 • 2 x pnp

双张控制器

dbk-4/Empf/CDD/O/ QP/POD

 • 2 x pnp

双张控制器

dbk-4/Empf/CDD/O/M18 /K3K1

 • 2 x pnp

双张控制器

dbk-4/Empf/BDD/O/ M18/ K7K2

 • 2 x pnp

双张控制器

dbk-4/Empf/CDD/O/M18 /K7K2

 • 2 x pnp

双张控制器

dbk-4/BEE/O/M18 E+S

 • 2 x npn

双张控制器

dbk-4/CEE/O/M18 E+S

 • 2 x npn

双张控制器

dbk-4/CEE/O/QP E+S

 • 2 x npn

双张控制器

dbk-4/Empf/BEE/ KU0,6

 • 2 x npn

双张控制器

dbk-4/Empf/BEE/O/M18

 • 2 x npn

双张控制器

dbk-4/Empf/BEE /O/M18/ K2K2,2

 • 2 x npn

双张控制器

dbk-4/Empf/CEE/O/M18

 • 2 x npn

双张控制器

dbk-4/Empf/CEE/O/ M18/ KU0,6

 • 2 x npn

双张控制器

dbk-4/Empf/CEE/O/QP

 • 2 x npn

双张控制器

dbk-5/Sender/M30/K1

双张控制器

dbk-5/BDD/O/M30 E+S

 • 2 x pnp

双张控制器

dbk-5/CDD/O/M30 E+S

 • 2 x pnp

双张控制器

dbk-5/Empf/BDD/O/M30

 • 2 x pnp

双张控制器

dbk-5/Empf/CDD/O/M30

 • 2 x pnp

双张控制器

dbk-5/CEE/O/M30 E+S

 • 2 x npn

双张控制器

dbk-5/Empf/CEE/O/M30

 • 2 x npn

双张控制器

esf-1/CF

 • 1 x Push-Pull

标签/接头检测

esf-1/15/CDF

 • 1 x Push-Pull + 1 x pnp

标签/接头检测

esf-1/CDF

 • 1 x Push-Pull + 1 x pnp

标签/接头检测

bks+3/FIU

 • 1 x Push-Pull + 1 x 4-20 mA / 0-10 V 模拟量输出

IO-Link
边缘轨迹检测

bks+6/FIU

 • 1 x Push-Pull + 1 x 4-20 mA / 0-10 V 模拟量输出

IO-Link
边缘轨迹检测

LinkControl Adapter 1

附件

SSTA

附件

KSTA-0.5/LED/M12

附件

Top