dbk+5 超音波式二枚検知センサー

標準センサ及び特別装備


dbk+5/Sender/M18/K1

ダブルシートkonntoro-ru

dbk+5/Sender/M18/K2

ダブルシートkonntoro-ru

dbk+5/3CDD/M18 E+S

  • 2 x pnp

ダブルシートkonntoro-ru

dbk+5/Empf/3CDD/M18

  • 2 x pnp

ダブルシートkonntoro-ru

dbk+5/3BEE/M18 E+S

  • 2 x npn

ダブルシートkonntoro-ru

dbk+5/Empf/3BEE/M18

  • 2 x pnp

ダブルシートkonntoro-ru

dbk+5/Empf/3CDD/M18/ K7K2

  • 2 x pnp

ダブルシートkonntoro-ru

Top