mic+ 超声波传感器

标准传感器和定制化产品


mic+25/D/TC

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+25/D/TC/E

 • 1 x pnp
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+25/E/TC

 • 1 x npn
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+25/DD/TC

 • 2 x pnp
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+25/DD/TC/E

 • 2 x pnp
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+25/EE/TC

 • 2 x npn
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+25/IU/TC

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 350 mm

模拟距离测量

mic+25/IU/TC/E

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 350 mm

模拟距离测量

mic+25/DIU/TC

 • 1 x pnp + 1 x 4-20 mA / 0-10 V模拟量输出
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式
模拟量距离测量

mic+25/DIU/TC/E

 • 1 x pnp + 1 x 4-20 mA / 0-10 V模拟量输出
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式
模拟量距离测量

mic+25/DDIU/TC

 • 2 x pnp + 1 x 4-20 mA / 0-10 V 模拟量输出
 • 350 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式
模拟量距离测量

mic+35/D/TC

 • 1 x pnp
 • 600 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+35/D/TC/K6

 • 1 x pnp
 • 600 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+35/D/TC/E

 • 1 x pnp
 • 600 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+35/E/TC

 • 1 x npn
 • 600 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+35/DD/TC

 • 2 x pnp
 • 600 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+35/DD/TC/E

 • 2 x pnp
 • 600 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+35/EE/TC

 • 2 x npn
 • 600 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+35/IU/TC

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 600 mm

模拟距离测量

mic+35/IU/TC/E

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 600 mm

模拟距离测量

mic+35/DIU/TC

 • 1 x pnp + 1 x 4-20 mA / 0-10 V模拟量输出
 • 600 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式
模拟量距离测量

mic+35/DIU/TC/E

 • 1 x pnp + 1 x 4-20 mA / 0-10 V模拟量输出
 • 600 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式
模拟量距离测量

mic+35/DDIU/TC

 • 2 x pnp + 1 x 4-20 mA / 0-10 V 模拟量输出
 • 600 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式
模拟量距离测量

mic+130/D/TC

 • 1 x pnp
 • 2,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+130/D/TC/E

 • 1 x pnp
 • 2,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+130/E/TC

 • 1 x npn
 • 2,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+130/DD/TC

 • 2 x pnp
 • 2,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+130/DD/TC/E

 • 2 x pnp
 • 2,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+130/EE/TC

 • 2 x npn
 • 2,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+130/IU/TC

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 2,000 mm

模拟距离测量

mic+130/IU/TC/E

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 2,000 mm

模拟距离测量

mic+130/DIU/TC

 • 1 x pnp + 1 x 4-20 mA / 0-10 V模拟量输出
 • 2,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式
模拟量距离测量

mic+130/DIU/TC/E

 • 1 x pnp + 1 x 4-20 mA / 0-10 V模拟量输出
 • 2,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式
模拟量距离测量

mic+130/DDIU/TC

 • 2 x pnp + 1 x 4-20 mA / 0-10 V 模拟量输出
 • 2,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式
模拟量距离测量

mic+340/D/TC

 • 1 x pnp
 • 5,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+340/D/TC/E

 • 1 x pnp
 • 5,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+340/E/TC

 • 1 x npn
 • 5,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+340/DD/TC

 • 2 x pnp
 • 5,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+340/DD/TC/E

 • 2 x pnp
 • 5,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+340/EE/TC

 • 2 x npn
 • 5,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+340/IU/TC

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 5,000 mm

模拟距离测量

mic+340/IU/TC/E

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 5,000 mm

模拟距离测量

mic+340/DIU/TC

 • 1 x pnp + 1 x 4-20 mA / 0-10 V模拟量输出
 • 5,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式
模拟量距离测量

mic+340/DIU/TC/E

 • 1 x pnp + 1 x 4-20 mA / 0-10 V模拟量输出
 • 5,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式
模拟量距离测量

mic+340/DDIU/TC

 • 2 x pnp + 1 x 4-20 mA / 0-10 V 模拟量输出
 • 5,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式
模拟量距离测量

mic+600/D/TC

 • 1 x pnp
 • 8,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+600/D/TC/E

 • 1 x pnp
 • 8,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+600/E/TC

 • 1 x npn
 • 8,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+600/DD/TC

 • 2 x pnp
 • 8,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+600/DD/TC/E

 • 2 x pnp
 • 8,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+600/EE/TC

 • 2 x npn
 • 8,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式

mic+600/IU/TC

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 8,000 mm

模拟距离测量

mic+600/IU/TC/E

 • 1 x 4-20 mA + 0-10 V 模拟量输出
 • 8,000 mm

模拟距离测量

mic+600/DIU/TC

 • 1 x pnp + 1 x 4-20 mA / 0-10 V模拟量输出
 • 8,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式
模拟量距离测量

mic+600/DIU/TC/E

 • 1 x pnp + 1 x 4-20 mA / 0-10 V模拟量输出
 • 8,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式
模拟量距离测量

mic+600/DDIU/TC

 • 2 x pnp + 1 x 4-20 mA / 0-10 V 模拟量输出
 • 8,000 mm

接近开关/漫反射模式
反射板模式
窗口模式
模拟量距离测量

Top